Top Menu
Language Select
  Malay  | English
W3C Color Changer
Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Font Sizer
Background Changer
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
Banner
Last Updated Date
Kemaskini Pada: 27 Apr 2015
Versi 6.0.9
Footer Menu
Best Viewed
Pengumuman
Tiada Pengumuman pada masa ini
PIAGAM PELANGGAN

Picture

Waktu Urusan

WAKTU OPERASI PEJABAT;

ISNIN HINGGA KHAMIS
8:00 Pagi – 1:00 Tengh Hari
2:00 Petang 5:00 Petang

JUMAAT

8:00 pagi – 11:30 Pagi
2:15 Petang – 5:00 Petang


WAKTU KAUNTER PEMBAYARAN
ISNIN HINGGA KHAMIS

8:00 Pagi – 1.00 Tengah Hari
2:00 Petang 5:00 Petang

JUMAAT
8:00 Pagi – 11:30 Pagi
2:15 Petang – 5:00 Petang

ALAMAT PEJABAT DAERAH SERIAN

Pejabat Dearah Serian
94700 Serian
Sarawak
Tel : 082 874022
Faks : 082 875159

Email: seriando@sarawaknet.gov.my

Pautan Awam
Pautan ke Capacity Building Graduate
Pautan ke Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
Pautan ke SPR
Pautan ke Sistem Pemantauan Projek
Pautan ke Pekeliling Kerajaan Negeri
Pautan ke Aplikasi Kerajaan Sarawak
Pautan ke Kakitangan Kerajaan Sarawak
Pautan ke Ketua Menteri Sarawak
Pautan ke Majlis Daerah Serian
IKLAN JAWATAN KOSONG
Apa Pendapat Anda?
Tiada Undian pada masa ini
Tiada Rekod.
PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN
Kes Mahkamah Bumiputera 

MAKLUMAT UMUM


Mahkamah Bumiputera hanya mendengar kes-kes atau pertikaian yang melibatkan kaum bumiputera di Sarawak sahaja. Ia bahagikan kepada beberapa kelas iaitu:-

 • Mahkamah Ketua Kaum
 • Mahkamah Ketua Masyarakat.
 • Mahkamah Ketua Atasan
 • Mahkamah Daerah Bumiputera
 • Mahkamah Bumiptra Residen
 • Mahkamah Tinggi Bumiputera Rayuan

 

Bidangkuasa Mahkamah Bumiputra (Seksyen 5)

 • 5 (1) (a)? Kes berkaitan dengan perlanggaran adat (selain daripada yang melibatkan Ordinan Keluarga Islam, 2001 [Cap. 43]), jika semua pihak yang terlibat adalah daripada kaum bumiputera;
 • 5 (1) (b) Kes berkaitan dengan perlanggaran adat (selain daripada yang melibatkan Ordinan Keluarga Islam, 2001 [Cap. 43]) dari aspek hal keagamaan, perkahwinan dan perkara mengenai hubungan seksual jika salah seorang daripada pihak yang terlibat adalah daripada kaum bumiputra;
 •  5 (1) (c) Kes-kes sivil yang (bukan dibawah bidangkuasa Mahkamah Syariah) melibatkan tuntutan tidak melebihi ringgit dua ribu (RM2,000.00) antara/dikalangan pihak yang dibawah sistem adat /undang-undang yang sama (sama kaum).

 

 •  5 (1) (d) Kes-kes jenayah kecil yang dinyatakan dalam Adat Iban mahupun apajua undang-undang tradisi (customary) kaum bumiputra lain yang harus dipatuhi oleh Mahkamah, dan yang boleh dikenakan denda tidak melebihi yang ditetapkan pada Seksyen 11 Ordinan ini.
 • 5 (1) (e) Apa jua perkara yang dululuskan dibawah mana-mana undang-undang bertulis:

 

      (i)           Bahawa sekiranya Residen berpendapat bahawa sesuatu kes yang sedang atau akan dibicarakan di bawah perenggan (b) atau (e) atau di bawah seksyen (2) berkemungkinan akan menjejas hubungan baik antara kaum, ataupun menimbulkan masalah ketenteraman awam, ataupun atas apajua sebab yang lain menunjukkan kes tersebut lebih wajar dibiarkan supaya pihak terlibat dibenarkan mencari penyelesaian di mana-mana mahkamah selain daripada Mahkamah Bumiputera, beliau boleh mengeluarkan arahan supaya pembicaraan kes tersebut dihentikan. Dalam kes yang sedemikian, Residen akan mengemukakan laporan kepada Peguam Besar Negeri yang boleh mengesah ataupun mengetepikan arahan tersebut.

    (ii)    Bahawa keputusan ataupun arahan yang telah diambil/dikeluarkan oleh Chief?s Superior Court melibatkan kes berkaitan dengan perlanggaran adat selain daripada kes pertikaian hakmilik tanah NCR, adalah muktamad dan tiada rayuan terhadanya dibenarkan.

 • 5 (2) Dalam kes berkaitan dengan hal perkahwinan ataupun hubungan seksual, yang melibatkan pihak daripada jantina dan kaum yang berlainan, Mahkamah yang mengendalikan kes akan mengunakan undang-undang adat pihak kaum perempuan;

Namun sekiranya pihak perempuan yang terlibat telah memeluk Islam, kes berkenaan dikendalikan mengikut Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam;

 

 • 5(3) (a) Kes pertikaian dikalangan bumiputera melibatkan perkara seperti berikut hendaklah didengar di Mahkamah Bumiputera Daerah sebagai mahkamah permulaan: 
 1. tanah bertaraf NCR ataupun yang dalam kawasan Native Communal Reserve seperti yang diisytiharkan dibawah seksyen 6 Kanun Tanah [Cap. 81 (1958 Ed.)]
 2. tuntutan pampasan tanah yang dibayar atas kawasan tanah NCR yang diambilalih oleh Kerajaan.
 3. tuntutan hak warisan dibawah undang-undang adat diatas tanah NCR ataupun tanah dalam kawasan Native Communal Reserve

 

    (b) Sesiapa yang tidak bersetuju dengan keputusan Mahkamah Bumiputera              Daerah dibenarkan merayu kepada Mahkamah Residen selaras dengan               seksyen 29.

 (c)    Kes-kes pertikaian tanah NCR yang bukan dalam katagori seperti di atas hendaklah bermula didengar di Mahkamah Ketua Masyarakat.

 

UNDANG-UNDANG

Ordinan Mahkamah Bumipuera 1992

Undang-undang Mahkamah Adat Iban

Undang-undang mahkamah Adat Bidayuh

Undang-undang Mahkamah Adat Kayan

 

 

BORANG RASMI

Kes Sivil

Borang A

Borang B

 

Kes Pelanggaran Adat

Borang H

Borang I

 

Borang Q untuk Rayuan

 

BAYARAN YURAN

Kelas Mahkamah

Kadar (RM)

Kelas Rayuan

Kadar (RM)

Mahkamah Bumiputera Daerah


Mahkamah Atasan Ketua Masyarakat


Mahkamah Ketua Masyarakat


Mahkamah Ketua Kaum

30.00

 

 

 

 

20.00

 

 


16.00

 

 

10.00

Mahkamah Ketua Masyarakat


Mahkamah Atasan Ketua Masyarakat


Mahkamah Bumiputera Daerah


Mahkamah Bumiputera Residen


Mahkamah Rayuan Bumiputera

20.00

 

 

 

 

24.00

 

 

 


36.00

 


40.00

 

 

 


50.00

Pendaftaran Nama Perniagaan 

MAKLUMAT UMUM

Sesiapa yang ingin menjalankan perniagaan sama ada jenis persendirian mahupun perkongsian, perlu mendaftar dan mendapatkan lesen perdagangan seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang telah ditetapkan.

 

UNDANG-UNDANG BERKAITAN

 • Ordinan Nama-nama Perniagaan (Bab 64)
 • Ordinan Perniagan, Profesion Dan Perlesenan Perdagangan
 •  Akta Syarikat 1965
 •  Akta Perkongsian 1961 (Pind. 1974)
 • Kanun Tanah Negeri Sarawak
 •  Ordinan-ordinan Pihak Berkuasa Tempatan
 •  Keperluan Jabatan Bomba dan Penyelamat

 

BAYARAN

RM50.00 bagi bayaran pendaftaran

RM25.00 bagi yuran tahunan untuk setiap lesen perdagangan

RM2.00 untuk Ekstrak ataupun Cabutan

 

DOKUMEN SOKONGAN

 1. Salinan Kad Pengenalan pemohon.
 2. Cop Rasmi Syarikat (Company Official Rubber Stamp)
 3. Salinan Surat Perjanjian dengan pemilik tempat berniaga, disewa atau Surat Persetujuan darpada pemilik premis bersama dengan salinan fotokopi Geran Tanah (Land Title) atau Ekstrak Geran Tanah daripada Jabatan Tanah dan Survei.
 4. Salinan Surat tanah atau surat jual beli, jika tempat berniaga kepunyaan sendiri.

Nota: Tempat perniagaan hendaklah dijalankan di Lot Komersil atau Lot Perindustrian dan bukan Lot Pertanian atau Lot kediaman.

Pendaftaran Anak Angkat 

MAKLUMAT UMUM

Pengangkatan anak di Sarawak adalah di bawah Adoption Ordinance, Cap 91, Ibubapa angkat bertanggungjawab penuh terhadap anak angkat tersebut dan hak serta taraf anak angkat adalah sama taraf dengan anak kandung ke atas semua harta benda ibubapa angkat. Ibubapa kandung atau Penjaga yang sah akan kehilangan tanggungjawap ke atas kanak-kanak yang telah diangkat dan pembatalan pengangkatan boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi.


*Nota. Anak seorang yang beragama Islam tidak boleh diangkat oleh orang-orang yang bukan beragama islam.

 

UNDANG-UNDANG BERKAITAN

1. Adoption Ordinance (Cap 91),

2. Adoption Ordanince (Amendment) 2002 (Chapter A100),

3. Peraturan Perlindungan Orang Muda dan Kanak-kanak 1959,

4. Akta Perlindungan Wanita & Gadis 1973,

5. Ordinan Penjagaan Bayi (Cap 93),

6. Surat daripada pejabat Mufti Negeri Sarawak (rujukan :MNS/29/2(74) bertarikh 20.07.1999 untuk yang beragama Islam sahaja.

7. Ordinan Undang-undang Keluarga Islam 1991 (Seksyen 123) (1), (2), (3), (4) dan (5) untuk yang beragama Islam sahaja.

 

SIAPA YANG LAYAK MEMOHON

Tertaluk kepada Adoption Ordinance, sesiapa sahaja boleh mengangkat anak dengan syarat :-

 • Ibubapa angkat adalah sihat dan siuman untuk menjaga seseorang anak angkat,
 • Ibubapa angkat mempunyai keupayaan yang munasabah untuk menyara anak angkat mengikut status sosial sehingga anak berkenaan mencapai usia 18 tahun,
 • Ibubapa angkat telah berkahwin secara sah,
 • Ibubapa angkat mesti berumur lebih daripada 21 tahun dan sekurang-kurangnya 20 tahun lebih tua daripada anak angkat,
 • Anak yang diangkat mestilah seorang yang belum dewasa, iaitu berusia di bawah 18 tahun.

 

DOKUMEN SOKONGAN YANG PERLU DIBAWA

1. Sijil Beranak kanak-kanak yang hendak diangkat dan salinan

2. Salinan Surat/Sijil Perkahwinan dan salinan

3. Kad Pengenalan dan salinan untuk ibubapa kandung dan ibubapa angkat.


SEMASA MENGEMUKAKAN PERMOHONAN;

Ibubapa kandung atau pengjaga yang sah dan ibubapa angkat mesti hadir bersama di Pejabat Daerah Serian apabila mengemukakan permohonan.

Pendaftaran Probet

MAKLUMAT UMUM

Probet adalah satu proses pentadbiran harta pusaka seseorang yang meninggal dunia untuk ditadbir dan dipindah kepada waris atau pihak lain. Di Sarawak, pentadbiran estet ditadbir berdasarkan kepada Ordinan Pentadbiran Harta Pusaka (Administration of Estates Ordinance) Bab 80 dan duti harta pusaka berdasarkan kepada Ordinan Duti Harta Pusaka (Estate Duty Ordinance) Bab 29. Surat Kuasa Pentadbir (Letter of Administration) diberi kepada seseorang untuk mentadbir harta pusaka si mati apabila si mati meninggal dunia tanpa wasiat. Surat Probet diberi kepada pentadbir bagi seseorang yang meninggal dunia berwasiat. Pegawai Daerah Serian adalah Pegawai Probet.

 

UNDANG-UNDANG BERKAITAN

Ordinan Pentadbiran Estet (Administration of Estate Ordinace), Bab 80

Ordinan Duti Harta Pusaka (Estate Duty Ordinance), Bab 29

 

SIAPA YANG LAYAK MEMOHON

Waris yang dewasa dan waras adalah berhak untuk memohon dan diberi Surat Kuasa Pentadbir mengikut keutaman di bawah Seksyen 8, Ordinan Pentadbiran Harta Pusaka seperti berikut:-

1.       Duda Si mati

2.       Anak Lelaki Si mati

3.       Bapa Si mati

4.       Adik-beradik Lelaki Si mati

5.       Balu Si mati

6.       Saudara-mara Lelaki Si mati yang terdekat

7.       Saudara-mara perempuan Si mati yang terdekat

8.       Pemiutang Si Mati.

Pemohon Surat Probet hendaklah waris yang sah di dalam wasiat.

 

DOKUMEN SOKONGAN APABILA MEMOHON

1.       Sijil Asal Kematian serta salinan

2.       Surat Akuan Sumpah jika tiada Sijil Kematian

3.       Semua dokumen asal harta peninggalan Si Mati dan salinan

4.       Surat Wasiat asal beserta dengan Surat Sumpah saksi

5.       Salinan kad Pengenalan waris

6.       Surat Persetujuan waris jika tidak dapat hadir.

 

Ketua kaum atau Ketua Masyarakat mesti hadir apabila memohon.

DEFINISI
Perakuan Permohonan Perkahwinan Khas Bukan Islam

 • Bermaksud untuk meluluskan perkahwinan mengikut Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976(Akta 164) dan Kaedah-Kaedah, Seksyen 21 (1) tanpa memerlukan pemberitahuan perkahwinan dan memberi kebenaran kepada Pendaftar Perkahwinan untuk mengupacarakan perkahwinan dalam tempoh satu bulan dari tarikh keputusan ini.

 • Permohonan Perkahwinan Khas Bukan Islam

      Permohonan perkahwinan khas bermaksud :

  (i)    Permohonan Lesen Perkahwinan tanpa memerlukan pemberitahuan perkahwinan dan perakuan untuk perkahwinan (Seksyen 21 (1));

  (ii)   Permohonan Lesen Perkahwinan bagi perempuan berumur dibawah 18 tahun tetapi telah genap 16 tahun (Seksyen 21 (2));

  (iii)  Permohonan Lesen untuk mengupacarakan perkahwinan di suatu tempat lain daripada Pejabat Pendaftar (Seksyen 21 (3)).
BERITA DAN PERISTIWA SEMASA
22 Apr 2015SAMBUTAN HARI PEKERJA PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2015 DIADAKAN DI SARAWAK


Sambutan Hari Pekerja 2015 peringkat kebangsaan pada 1 Mei ini bakal mencatat sejarah apabila julung kalinya diadakan di Sarawak, kata Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Richard Riot Jaem.

Sambutan bertemakan ‘Pekerja Sihat, Produktiviti Meningkat’ itu akan diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching dan dijangka dihadiri 10,000 orang, katanya.

“Ini kali kedua sambutan diadakan di luar Kuala Lumpur, sebelum ini iaitu tahun lalu diadakan di Melaka,” katanya ketika berucap pada majlis perhimpunan bulanan kementerian itu di sini hari ini....

14 Apr 2015Serian perlu banyak bangunan, infrastruktur

Ia perlu selepas jadi bahagian, hanya dapat dilaksana dengan perbelanjaan hampir cecah RM800 juta

KRCC Kuching julang Piala Cabaran Michael Manyin Anak Jawong setelah mengungguli keseluruhan acara dengan mengumpul sebanyak 195 mata

SERIAN: Serian memerlukan lebih banyak pembinaan bangunan dan pembangunan infrastruktur selepas menjadi sebuah bahagian baru-baru ini.

Menteri Pembangunan Infrstruktur dan Perhubungan Dato Sri Michael Manyin Jawong berkata ia hanya dapat dilaksanakan dengan perbelanjaan hampir mencecah RM800 juta....

13 Apr 2015Adenan isytihar Serian bahagian baharu di Sarawak


SERIAN: Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri Adenan Satem hari ini mengisytiharkan daerah Serian dan Tebedu bersama-sama sub-daerah Siburan menjadi bahagian baharu di Sarawak. 

Adenan membuat pengumuman itu di hadapan lebih 10,000 orang termasuk pemimpin kaum Bidayuh pada sambutan Pesta Birumuh (Festival Menuai Padi) Serian 2015 di Stadium Mini Serian di sini. 

"Hari ini, 11 April 2015 hari bersejarah bagi Serian sebab pada hari ini saya mengisytiharkan dan mulai hari ini daerah Serian dan Tebedu bersama-sama sub-daerah Siburan menjadi Bahagian Serian," kata Adenan, disambut dengan paluan gong dan gendang manakala bunyi letupan mercun bergema selama 10 minit di stadium mini itu. Terdapat 11 bahagian di Sarawak sebelum ini iaitu Kuching, Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarikei, Kapit, Bintulu, Kota Samarahan, Mukah dan Betong. ...

13 Apr 2015Lautan manusia banjiri Serian untuk memeriahkan Pesta Birumuh 2015

MEMBERANGSANGKAN: Antara pengunjung yang memeriahkan Pesta Birumuh dan terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat.

IKON: Miss Malaysia World 2014, Dewi Liana Seriesta (kanan) dan Ratu Terjun Negara Pandelela Rinong Pamg (dua kanan) antara peserta perarakan sempena Pesta Birumuh 2015.

SERIAN: Dianggarkan seramai 10,000 pengunjung pelbagai lapisan masyarakat dari seluruh pelosok negeri memeriahkan Pesta Birumuh 2015 yang diadakan di Serian.

Pesta Birumuh atau Pesta Menuai Padi itu merupakan perayaan penting dalam kalangan masyarakat Bidayuh dan ia sama penting dengan perayaan Gawai Dayak di Sarawak dan Pesta Kaamatan di Sabah.

Bagi masyarakat Bidayuh, Pesta Birumuh bukan hanya setakat melahirkan perasaan gembira dan bersuka ria atas kejayaan yang diperolehi, malah sebagai landasan bagi mengetengahkan warisan budaya dan tradisi....

LOG IN KE SARAWAKNET EMAIL

Picture

Kalendar Aktiviti


Tiada Acara pada masa ini
SEMAKAN PEMOHON SIJIL PROBET

Picture

    SIJIL PROBET

* KEMASKINI* 

(11 Ogos 2014)

Picture

Statistics
online visitor Pelawat Di Talian 4
total visitor Jumlah Pelawat 220,994
LAYARI VERSI WEB

Picture

QR CODE:

 

APLIKASI TALIKHIDMAT

QR CODE;


MUAT TURUN BORANG

Picture

NOMBOR KECEMASAN

»Polis SERIAN : 082-874201
»Bomba SERIAN : 082-874190
»JPAM SERIAN : 082-827140
»RELA SERIAN : 082-876946
»Kesihatan SERIAN : 082-876904
»Hospital SERIAN : 082-874311

PERKHIDMATAN ONLINE
GALERI MEDIA